Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Kom naar de Open Avond in Meppel 7 juni Info & Aanmelden

Algemene Voorwaarden van Havingness

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door havingness.nu gedane aanbiedingen en door haar gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot cursussen, trainingen, opleidingen, workshops of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden ook alle gezamenlijk aan te duiden als “cursussen”, zowel vanuit haar hoofdvestiging in Warns als haar nevenvestiging elders.

2. Deze algemene voorwaarden gelden steeds in samenhang met de voor verschillende cursussen van toepassing zijnde bijzondere bepalingen welke op de daarvoor bestemde aanmeldingsformulieren zijn vermeld of anderszins als toepasselijk aan de deelnemers van die cursussen, verder in deze algemene voorwaarden te noemen de “cursist” door havingness.nu zijn kenbaar gemaakt.

3. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen havingness.nu en de cursist, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door de directie van havingness.nu schriftelijk aan de cursist zijn bevestigd.

4. Aanbiedingen van havingness.nu, waar ook gedaan, opgegeven prijzen daaronder begrepen, zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs) wijzigingen en programma- en rooster-aanpassingen. Het doorgang vinden van aangekondigde cursussen is er steeds afhankelijk van of zich daarvoor voldoende cursisten hebben aangemeld, zulks altijd naar inzicht en beoordeling van havingness.nu.

5. De cursist dient het verschuldigde bedrag voor aanvang van de cursus te voldoen. Als cursist havingness.nu gemachtigd heeft het verschuldigde bedrag te incasseren, dient cursist er zorg voor te dragen dat voldoende saldo beschikbaar is. Wanneer de cursist de cursus af wil breken nadat de cursus inmiddels zal zijn aangevangen, dan is de cursist het volledige cursusgeld aan havingness.nu verschuldigd. De in deze alinea bedoelde bedragen zullen ineens opeisbaar zijn en komen niet in aanmerking voor termijnbetaling als bedoeld in artikel 9 van deze voorwaarden. In overleg kan deze voorwaarde komen te vervallen.

6. Wanneer de cursist van de Reading Opleiding zich binnen 1 jaar terugtrekt, is betaling voor het volledige eerste jaar verplicht. Daarna is het mogelijk om, na overleg met de directie, per de 1e van elk trimester op te zeggen. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden.

7. De door havingness.nu aangeboden cursussen en opleidingen hebben in belangrijke mate te maken met persoonlijke ontwikkeling en ontplooiingsprocessen. Toelating tot cursussen geschiedt in volgorde van aanmelding, maar havingness.nu is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele cursisten als cursusgroepen, steeds gerechtigd aangemelde cursisten niet (verder) tot groepen toe te laten.

8. De cursist dient de verschuldigde cursusgelden steeds op tijd aan havingness.nu te voldoen overeenkomstig het daaromtrent voor onderscheiden cursussen op het aanmeldingsformulier voor die cursussen bepaalde.

9. Indien de cursist gebruik maakt van aangeboden mogelijkheden tot betaling van verschuldigde cursusgelden in termijnen, dan dienen die termijnen steeds op tijd aan havingness.nu te worden voldaan. Indien de cursist in gebreke blijft met tijdige betaling van (een van) zodanige termijnen, dan is de cursist in gebreke en zal het restant van het verschuldigde cursusgeld ineens opeisbaar worden, zonder dat een aanmaning vereist zal zijn.

10. Indien de cursist niet tijdig betaalt, zal hij/zij geacht worden in verzuim te zijn zonder dat een aanmaning vereist is en wordt aan havingness.nu over de verschuldigde bedragen een rente ad 1% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd vanaf het moment van opeisbaarheid tot de dag der algehele voldoening.

11. Indien havingness.nu door de wanbetaling van de cursist genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke – en buitengerechtelijke kosten voor rekening komen van de cursist en door havingness.nu op deze kunnen worden verhaald.

12. Indien havingness.nu besluit een cursus tussentijds of voortijdig te beëindigen, zal over reeds plaatsgevonden activiteiten geen teruggave van gedane betalingen door cursist plaatsvinden. Eventueel vooruit betaald cursusgeld zal zo spoedig mogelijk terug betaald worden aan de cursist.

13. Ingeval van tussentijds of voortijdig beëindigen van de cursus of het programma door havingness.nu blijft de deelnemer onverminderd het lesgeld verschuldigd over reeds aangeboden activiteiten binnen de cursus, ook als de deelnemer geen gebruik heeft gemaakt van deze activiteiten.

14. De directie sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en ten gevolge van de gevolgde cursus, opleiding en/of workshop.

15. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van havingness.nu is het Nederlandse recht van toepassing.

16. Bovenstaande Algemene Voorwaarden havingness.nu gelden idem voor intuïtiefriesland.nl

Open Dag op zaterdagochtend 29 juni 2024 van 10:00 - 14:00 uur

“Afgelopen zaterdag heb ik jullie open dag bezocht: wat hadden jullie een ontzettend mooie open dag: complimenten over de organisatie en het aanbod van de verschillende workshops. Klasse, ik heb genoten en ben echt onder de indruk van de kwaliteit in de gegeven workshops.”

Vrolijke groet, Tine

Meld je nu aan

Open Dag op zaterdagochtend 29 juni 2024 van 10:00 - 14:00 uur

“Afgelopen zaterdag heb ik jullie open dag bezocht: wat hadden jullie een ontzettend mooie open dag: complimenten over de organisatie en het aanbod van de verschillende workshops. Klasse, ik heb genoten en ben echt onder de indruk van de kwaliteit in de gegeven workshops.”

Vrolijke groet, Tine

Meld je nu aan