Prijzen cursusjaar 2019

Alle genoemde prijzen zijn incl. 21 % BTW.

opleiding intuïtieve ontwikkeling

De Opleiding Intuïtieve Ontwikkeling bestaat uit 32 wekelijkse lessen en houdt rekening met schoolvakanties in Noord Nederland.

De eerste 4 lessen van deze Opleiding vormen de Introductiecursus Intuitieve Ontwikkeling.

Je kunt kiezen om eerst alleen deze 4 Basislessen van de Introductiecursus te doen. Dat doet eigenlijk iedereen 🙂
Je hoeft dus niet direct te beslissen om de gehele opleiding te volgen.

Je beslist na of tijdens de 4 Basislessen van de Introductiecursus dat je verdergaat. Eventueel in overleg.

Zie hier voor meer info én een mooie aanbieding met een flinke korting voor de Introductiecursus.
Je kunt je er ook inschrijven

Als je de gehele Opleiding Intuitieve Ontwikkeling hebt gevolgd ontvang je een certificaat.

Tijdens deze opleiding kun je al meedoen aan verschillende workshops.
Aangeraden wordt zeker ook de Vrouwen- of Mannen-lessen te volgen.

Een les kost € 36,25
Het totaalbedrag voor alle 32 lessen van 2,5 uur is in seizoen 2019: € 1160,-

Er zijn 2 verschillende betaalmogelijkheden:

Je hebt de Introductiecursus al gedaan en al € 100,- betaald:

 • Dan ontvang je nog eens € 40,- korting en betaal je € 975,- voor de resterende 28 lessen bij betaling ineens.
  (bovenop de korting van € 45,- die je kreeg bij de Introductiecursus)
 • In termijnen betalen kan ook. Je betaald een aanbetaling van € 295,- bij de 5e les en de rest in 10 maandelijkse termijnen van € 75,-


Noot:
Andere termijnen of bedragen kan ook. Vraag erom als je dat beter uitkomt.

 • Opleidingskosten kunnen in aanmerking komen voor beroeps- of studiekosten.
 • Korting op cursusgeld:

  Bij de Opleiding Intuïtieve Ontwikkeling kan aan studenten (met OV-jaarkaart) en mensen op bijstandsniveau korting op het cursusgeld worden verleend, neem daarvoor wel contact op.

Na deze Opleiding Intuïtieve Ontwikkeling kun je deelnemen aan de Healing Opleiding.

healing-opleiding

De Healing Opleiding bestaat uit 20 wekelijkse lessen.

Halverwege de opleiding, in het tweede deel, begin je onder supervisie met het geven van healings aan mensen ‘van buiten’.
Na de opleiding is er nog een deel 3 en een deel 4, elk van 10 lessen waar je aan kunt deelnemen. In deel 3 en deel 4 duik je verder het lichaam in en kijk je naar de energie van het hormonale systeem, klieren, organen, spijsvertering, bloedsomloop en andere systemen in je lichaam.

 • Kosten: € 725 voor 20 lessen van 2,5 uur (incl. 21 % BTW)

Je ontvangt een diploma als je de Healing Opleiding hebt gevolgd. Na de Healing Opleiding kun je in principe deelnemen aan de Reading Opleiding. 

 

reading-opleiding

Voor deelname aan de Reading Opleiding krijg je eerst een ‘energy-check’.
Meer informatie Reading-opleiding

 • Kosten: ± € 3550 voor 88 dagdelen over 1,5 jaar (incl. 21 % BTW)
  Er kan in termijnen betaald worden
 • Betaling ineens € 3425

Je ontvangt een diploma als je de gehele Reading Opleiding hebt afgerond.

 

groei-programma
Groeiprogramma

 

Trance-Medium-Droomprogramma

Als je een Healing – & Reading-Opleiding hebt gevolgd kun je in principe instappen in het Trance-Medium Droomprogramma

 • Kosten: € 1575 voor 1 jaar
 • Bij betaling ineens € 1500

 

thema-cursussen
Thema dagen & cursussen

Een workshop van een (halve) dag met een speciaal thema.
Of een themacursus van meerdere dagen of dagdelen.
Afhankelijk van het thema, kun je ze volgen tijdens of na de Basis-, Healing- of Reading-Opleiding.
Dit wordt dan aangegeven, bij twijfel: vraag gewoon.
De kosten worden altijd onderaan de pagina van de workshop of themacursus vermeld.

 

Inschrijven en overige spelregels

Inschrijven gaat via een aanmeldformulier op de site, meestal onderaan de betreffende info over de cursus, workshop of opleiding. Of we sturen je een formulier toe. Bij inschrijving teken je voor deelname aan de gehele opleiding, cursus of workshop. Schrijf je liefst uiterlijk 14 dagen voor aanvang in.

Na inschrijving geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen. Binnen die termijn kan de inschrijving herroepen worden zonder opgave van redenen en zonder administratiekosten of boete. Annuleer je na aanvang van de opleiding of workshop, dan ontvang je een factuur voor de verschuldigde kosten aan Havingness. In overleg kan deze voorwaarde komen te vervallen.

 • Belangrijke uitzondering betreft voor de Opleiding Intuitieve Ontwikkeling:
  I.p.v. 14 dagen krijg je van Havingness meer bedenktijd.
 • Als je de eerste 4 lessen van de Opleiding Intuïtieve Ontwikkeling volgt, oftewel de Introductiecursus Intuïtieve Ontwikkeling, heb je ook het recht om tijdens of direct ná deze 4 lessen te besluiten om niet verder te gaan met het vervolg van de Opleiding Intuïtieve Ontwikkeling.
 • Voor, of direct na de vierde les, geef je aan de docent aan of je verder wil gaan met de Opleiding Intuïtieve Ontwikkeling.
  Eenmaal ingestapt in de vijfde les van de Opleiding Intuïtieve Ontwikkeling is er dus niet nóg eens een bedenktermijn van toepassing.

De volgorde van inschrijving is bepalend voor plaatsing. Bij onvoldoende aanmeldingen gaat de opleiding of workshop niet door, dit wordt enige dagen voor aanvang gemeld aan degenen die zich hebben ingeschreven. Als je door wilt naar de volgende cursus van de opleiding mag je maximaal 2 lessen missen. Meestal is het mogelijk een gemiste les in te halen. Na je inschrijving ontvang je een bevestigingsmail.

Inhalen van gemiste lessen wordt aangeraden, ook als je de les via een audio-opname hebt gevolgd. Opnieuw herhalen van eerder gevolgde lessen is mogelijk. Neem wel eerst contact op met de docent. Inhalen & herhalen is gratis.

De kosten voor opleidingen, cursussen en workshops worden berekend op basis van vermelde prijzen. Voor studenten met OV-jaarkaart en mensen op bijstandsniveau gelden aangepaste tarieven.*

Je betaalt altijd voor de hele cursus of opleiding, ook als je een les hebt gemist.
Je ontvangt een factuur en maakt dus geen geld via de site over. In overleg zijn verschillende vormen van gespreide betaling mogelijk.

*Korting op cursusgeld: Bij de Basis Opleiding Intuïtieve Ontwikkeling kan aan studenten (met OV-jaarkaart) en mensen op bijstandsniveau korting op het cursusgeld worden verleend, neem daarvoor wel contact op.

lees hier de informatie over spelregels / algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door havingness.nu gedane aanbiedingen en door haar gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot cursussen, trainingen, opleidingen, workshops of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden ook alle gezamenlijk aan te duiden als “cursussen”, zowel vanuit haar hoofdvestiging in Warns als haar nevenvestiging elders.

2. Deze algemene voorwaarden gelden steeds in samenhang met de voor verschillende cursussen van toepassing zijnde bijzondere bepalingen welke op de daarvoor bestemde aanmeldingsformulieren zijn vermeld of anderszins als toepasselijk aan de deelnemers van die cursussen, verder in deze algemene voorwaarden te noemen de “cursist” door havingness.nu zijn kenbaar gemaakt.

3. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen havingness.nu en de cursist, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door de directie van havingness.nu schriftelijk aan de cursist zijn bevestigd.

4. Aanbiedingen van havingness.nu, waar ook gedaan, opgegeven prijzen daaronder begrepen, zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs) wijzigingen en programma- en rooster-aanpassingen. Het doorgang vinden van aangekondigde cursussen is er steeds afhankelijk van of zich daarvoor voldoende cursisten hebben aangemeld, zulks altijd naar inzicht en beoordeling van havingness.nu.

5. De cursist dient het verschuldigde bedrag voor aanvang van de cursus te voldoen. Als cursist havingness.nu gemachtigd heeft het verschuldigde bedrag te incasseren, dient cursist er zorg voor te dragen dat voldoende saldo beschikbaar is. Wanneer de cursist de cursus af wil breken nadat de cursus inmiddels zal zijn aangevangen, dan is de cursist het volledige cursusgeld aan havingness.nu verschuldigd. De in deze alinea bedoelde bedragen zullen ineens opeisbaar zijn en komen niet in aanmerking voor termijnbetaling als bedoeld in artikel 9 van deze voorwaarden. In overleg kan deze voorwaarde komen te vervallen.

6. Wanneer de cursist van de Reading Opleiding zich binnen 1 jaar terugtrekt, is betaling voor het volledige eerste jaar verplicht. Daarna is het mogelijk om, na overleg met de directie, per de 1e van elk trimester op te zeggen. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden.

7. De door havingness.nu aangeboden cursussen hebben in belangrijke mate te maken met persoonlijke ontwikkeling en ontplooiingsprocessen. Toelating tot cursussen geschiedt in volgorde van aanmelding, maar havingness.nu is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele cursisten als cursusgroepen, steeds gerechtigd aangemelde cursisten niet (verder) tot groepen toe te laten.

8. De cursist dient de verschuldigde cursusgelden steeds op tijd aan havingness.nu te voldoen overeenkomstig het daaromtrent voor onderscheiden cursussen op het aanmeldingsformulier voor die cursussen bepaalde.

9. Indien de cursist gebruik maakt van aangeboden mogelijkheden tot betaling van verschuldigde cursusgelden in termijnen, dan dienen die termijnen steeds op tijd aan havingness.nu te worden voldaan. Indien de cursist in gebreke blijft met tijdige betaling van (een van) zodanige termijnen, dan is de cursist in gebreke en zal het restant van het verschuldigde cursusgeld ineens opeisbaar worden, zonder dat een aanmaning vereist zal zijn.

10. Indien de cursist niet tijdig betaalt, zal hij/zij geacht worden in verzuim te zijn zonder dat een aanmaning vereist is en wordt aan havingness.nu over de verschuldigde bedragen een rente ad 1% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd vanaf het moment van opeisbaarheid tot de dag der algehele voldoening.

11. Indien havingness.nu door de wanbetaling van de cursist genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke – en buitengerechtelijke kosten voor rekening komen van de cursist en door havingness.nu op deze kunnen worden verhaald.

12. Indien havingness.nu besluit een cursus tussentijds of voortijdig te beëindigen, zal over reeds plaatsgevonden activiteiten geen teruggave van gedane betalingen door cursist plaatsvinden. Eventueel vooruit betaald cursusgeld zal zo spoedig mogelijk terug betaald worden aan de cursist.

13. Ingeval van tussentijds of voortijdig beëindigen van de cursus of het programma door havingness.nu blijft de deelnemer onverminderd het lesgeld verschuldigd over reeds aangeboden activiteiten binnen de cursus, ook als de deelnemer geen gebruik heeft gemaakt van deze activiteiten.

14. De directie sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en ten gevolge van de gevolgde cursus, opleiding en/of workshop.

15. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van havingness.nu is het Nederlandse recht van toepassing.

16. Bovenstaande Algemene Voorwaarden havingness.nu gelden idem voor intuïtiefriesland.nl

 

communicatie en/of telepathie
 • Wees aanwezig
  Per cursus mag je twee lessen missen maar liever niet. Deze lessen worden oraal en beeldend onderwezen en dat is mede de kracht ervan. Lessen worden als service bij absentie soms voor je opgenomen maar is niet in de plaats van. Graag van te voren melden als je een keer afwezig mocht zijn. Zelf de lessen opnemen is niet toegestaan.
 • Je 06-nummer
  Handig als we het hebben om je eventueel te bereiken bij plotselinge annulering, bijvoorbeeld bij ziekte of slechte weersomstandigheden.
 • Communicatie
  Graag via e-mail of de telefoon (0514 – 59 39 42) of skype maar natuurlijk het liefst live (liever geen SMS, WhatsApp, etcetera.) Voor alle praktische & inhoudelijke informatie geldt; we staan je heel graag te woord, wees niet verlegen.
 • Telepathie
  Jij, ik en de andere docenten zijn allemaal telepaten, maar om verwarring te voorkomen horen wij kritiek, vragen, observaties en andere bijdragen het liefst verbaal van je 🙂 Communicatie is een goed ding, laten we het daarom goed gebruiken.

 

 

 • Alle genoemde prijzen zijn altijd inclusief 21% BTW.
 • Opleidingskosten kunnen in aanmerking komen voor beroeps- of studiekosten.
 • Een bewijs van betaling / kwitantie ontvang je na volledige betaling.
 • Cursusgeld betalen / overmaken naar: ASN Bank IBAN-NUMMER: NL 12 ASNB 0708 9706 48
  Ten name van: R. Heininga
  Bij betaling ook vermelden: Naam van de cursus / workshop / opleiding.
Alle informatie en al je gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.
Zie ons privacybeleid:

https://www.havingness.nu/cookiemonsters-privacy-statement/

Lees dit: Op elke inschrijving zijn de algemene voorwaarden van toepassing, bij de eerste betaling aan havingness ga je hiermee akkoord.